Čo bolo, to bolo alebo návrat do reality.

Pridané používateľom Ing. Jozef Urban dňa Ut, 21/01/2020 - 17:28

Dňa 21.1.2020 Národná rada Slovenskej republiky neschválila Zákon z 27. novembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky.
Aké budú dôsledky pre prax?
V prvom rade až do schválenia ďalšej novely zákona o PÚ zostane v platnosti znenie doteraz platného zákona.
Najviac pretraktované novelizované ustanovenie o zániku nájomných vzťahov k pôvodným pozemkom, ktoré malo upraviť doterajšiu prax mierne v prospech malých a mladých farmárov, zostane v pôvodnom znení:
(8) Dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o schválení vykonania projektu pozemkových úprav alebo neskorším dňom uvedeným v rozhodnutí zanikajú nájomné vzťahy k pôvodným nehnuteľnostiam a registrácia vinohradov podľa osobitného predpisu.10a) Ak nájomca riadne a včas plní svoje záväzky zo zmluvy o nájme pôvodných nehnuteľností, má právo na uzavretie zmluvy o nájme nových pozemkov na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku za podmienok, ktoré sú dohodnuté pri nájme pôvodných nehnuteľností, a to na výmeru nových pozemkov zodpovedajúcu výmere pôvodných prenajatých nehnuteľností, upravenú podľa § 13 ods. 1.
Treba dodať, že či už sa novela schválila alebo nie, v praxi by sa toto ustanovenie dotklo vlastníkov a nájomcov najskôr o 5 rokov, keď sa budú dokončovať prvé projekty PÚ, ktoré sa v lepšom prípade začnú tohto roku.
Významným benefitom, na ktorý si budeme musieť počkať, je zavedenie osobitného kvalifikačného predpokladu pre pracovníkov štátnej správy na úseku pozemkových úprav, ktorý mohol okamžite prispieť k stabilizácii pracovníkov s adekvátnou kvalifikáciou a ochrániť ich pracovné miesta pred politickými nomináciami.
Vylepšení, ktoré novela prinášala je viac, nemá zmysel venovať sa všetkým, no spomeňme aspoň ustanovenie opatrovníka v prípade úmrtia vlastníka, zavedenie registra trvalých porastov, či možnosť usporiadať pozemky pod stavbami, ktoré prešli zo štátu na obce a vyššie územné celky.
Novela bola odborníkmi z MPRV SR i z praxe pripravovaná viac než rok, mnohé novelizované ustanovenia boli výsledkom dlhých debát i kompromisov medzi snahou zrýchliť konanie a ochrániť práva vlastníkov.
Doterajšie skúsenosti s prípravou novelizácie zákona o PÚ sú také, že je potrebné dosť dlhé obdobie (1-2 roky) aby sa zladili požiadavky všetkých zúčastnených strán.
Zostáva veriť, že dobrú vôľu pripraviť ďalšiu novelu i schopnosť presadiť ju v NR SR budú mať všetci, ktorí dnes hlasovali proti.
Celý výsledok tohto legislatívneho procesu sa dá parafrázovať aj tak, že odmietnutím mierneho pokroku v medziach zákona nedochádza k rušeniu prednostného práva na uzavretie nových nájomných zmlúv v prospech doterajších nájomcov, ale v platnosti zostáva súčasný status quo - len v horšej podobe, než mohli mať malí a mladí farmári po schválení novely.

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8