Články a názory

Opatrenia PPA na zníženie rizík podvodov pri podávaní žiadostí o priame podpory

Pridané používateľom Pôdohospodárska... dňa Pi, 20/03/2020 - 21:28

Pôdohospodárska platobná agentúra dáva do pozornosti žiadateľom o priame podpory na rok 2020 najčastejšie nedostatky a chyby, ktoré sa prejavujú v súvislosti s plnením podmienok poskytnutia podpory podľa Nariadenia vlády SR č. 342/2014 Z. z. Konkrétne plnením podmienky, podľa ktorej sa platby poskytnú žiadateľovi, ak je mu k 31. máju príslušného roka k dispozícii poľnohospodárska plocha.

Pozemkové úpravy a verejné politiky

Pridané používateľom RNDr. Anton Juleny dňa Ut, 28/01/2020 - 22:22

Verejná politika je v tom najširšom ponímaní definovaná a vnímaná ako množina navzájom súvisiacich rozhodnutí, na ktoré pôsobili mnohé okolnosti, ako aj osobné, skupinové či organizačné vplyvy. Vládnutie, správa vecí verejných, riadenie štátu sa nevyhnú takýmto vplyvom a preto je nutné ich poznať a vedieť využívať v rámci nášho právneho systému.

Pozemkové úpravy a ekosystémové služby

Pridané používateľom RNDr. Anton Juleny dňa Ne, 10/11/2019 - 19:07

Dve ministerstvá, dve rôzne definície toho istého. Ide len o to, kto to bude mať pod palcom. Ak sa nebudú riešiť cez pozemkové úpravy, budú mať z toho úžitok len úzke skupiny poberateľov dotácií a riešenia budú dočasné. Ak sa budú tieto služby riešiť cez pozemkové úpravy, tak budú mať z toho úžitok vlastníci, obce a užívatelia pôdy a opatrenia budú trvalé.

Aktuálne problémy prístupu k pôde, vlastníctva a nájmu poľnohospodárskej pôdy a priamych platieb

Pridané používateľom RNDr. Anton Juleny dňa Ut, 27/03/2018 - 20:06

Využitie súčasných zákonov – zápis zmlúv do katastra, overené notársky, verejná informovanosť sú len prvým, nevyhnutným krokom v prospech spravodlivého vysporiadania vlastníctva a nájomných vzťahov.

Stránky

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8