PPÚ Balog nad Ipľom – ukážka realizácie spoločných zariadení a opatrení a skúsenosti zo spracovania PPÚ.

Pridané používateľom Ing. Ján Šimun dňa Po, 20/04/2015 - 14:48
Tento projekt vznikol ako súborné dielo viacerých navzájom sa doplňujúcich a na seba nadväzujúcich činností z oblasti geodézie a katastra, pozemkového práva, oceňovania nehnuteľností, ekológie a krajinotvorby, ochrany životného prostredia a krajiny, územného plánovania, geológie, projektovania stavieb a poľnohospodárstva.

Jednotlivé činnosti v projekte pozemkových úprav (ďalej len „PPÚ“) sa riadili zákonom SNR číslo 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch a pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov, platnými zákonmi, metodickými návodmi, pokynmi a usmerneniami, inštrukciami, smernicami a  technickými normami.

PPÚ Nýrovce

Pridané používateľom Ing. Jozef Urban dňa Št, 26/02/2015 - 14:24

Príklad komplexných pozemkových úprav v rovinatej poľnohospodárskej krajine. Celková výmera katastrálneho územia (k.ú.) je 1349 ha, plocha územia riešeného v PPÚ má výmeru 1280,7 ha.

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8