§14, ods.8: o práve na uzavretie nájomnej zmluvy

Pridané používateľom RNDr. Anton Juleny dňa Pi, 20/12/2019 - 22:20

K zavedeniu inštitútu práva na uzavretie nájomných zmlúv viedlo aj jedno rozhodnutie ústavného súdu ohľadom §14, ods.8, kde sa ohľadom nájomných zmlúv konštatovalo, že „rozhodnutie o ‚schválení vykonania projektu pozemkových úprav‘, pričom v zmysle zákona o pozemkových úpravách vydaniu tohto rozhodnutia predchádzajú aj iné fázy tohto konania, v rámci ktorých sa sťažovateľ ako účastník konania mal a mohol dovolať ochrany svojich práv“. Preto zákonodarca špecifikoval upresnenie ods.8, kde stanovil aj podmienky, kedy platí prednostné právo a teraz ho len upresnil z dôvodu zosúladenia so zákonom č.504/2003 Z.z. a niektorých zmien v zákone č.330/1991 Z.z. Toto rozhodnutie Ústavného súdu bolo pred zavedením inštitútu práva na uzavretie nájomných zmlúv, ale vyplýva z neho jeden podstatný dôsledok a ten sme dešifrovali a využili v projektoch jednoznačne: vlastník musí konať a to bez ohľadu, či takéto ustanovenie bude alebo nebude platné.

1.11.2004

do tohto termínu sa v zákone o pozemkových úpravách neriešili žiadne nájomné vzťahy. Od 1.11.2004 až do 30.6.2013 zanikali nájomné vzťahy k pôvodným nehnuteľnostiam (nie celé zmluvy), lebo projekt pozemkových úprav nemusel zahŕňať celé katastrálne územie.

30.6.2013

(8) Dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o schválení vykonania projektu pozemkových úprav alebo neskorším dňom uvedeným v rozhodnutí zanikajú nájomné vzťahy k pôvodným nehnuteľnostiam.

1.7.2013

(8) Dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o schválení vykonania projektu pozemkových úprav alebo neskorším dňom uvedeným v rozhodnutí zanikajú nájomné vzťahy k pôvodným nehnuteľnostiam. Ak nájomca riadne a včas plní svoje záväzky zo zmluvy o nájme pôvodných nehnuteľností, má právo na uzavretie zmluvy o nájme nových pozemkov na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku za podmienok, ktoré sú dohodnuté pri nájme pôvodných nehnuteľností, a to na výmeru nových pozemkov zodpovedajúcu výmere pôvodných prenajatých nehnuteľností upravenú podľa § 13 ods.1.

súčasné znenie

(8) Dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o schválení vykonania projektu pozemkových úprav alebo neskorším dňom uvedeným v tomto rozhodnutí zanikajú nájomné vzťahy k pôvodným nehnuteľnostiam a registrácia vinohradov podľa osobitného predpisu.10a) Ak nájomca riadne a včas plní svoje záväzky zo zmluvy o nájme pôvodných nehnuteľností, má právo na uzavretie zmluvy o nájme nových pozemkov na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku za podmienok, ktoré sú dohodnuté pri nájme pôvodných nehnuteľností, a to na výmeru nových pozemkov zodpovedajúcu výmere pôvodných prenajatých nehnuteľností, upravenú podľa § 13 ods.1.

od 1.2.2020

(8) Dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o schválení vykonania projektu pozemkových úprav alebo neskorším dňom uvedeným v tomto rozhodnutí zanikajú nájomné vzťahy k pôvodným pozemkom. Po vykonaní zmien v katastri nehnuteľností podľa odseku 4 sa vykoná aktualizácia vo vinohradníckom registri 10a) a registri ovocných sadov a chmeľníc.10aa) Ak nájomca riadne a včas plní svoje záväzky zo zmluvy o nájme pôvodných pozemkov (ďalej len „pôvodná zmluva o nájme“), ktorej dohodnutá doba nájmu má skončiť po dni nadobudnutia vlastníctva k novým pozemkom podľa odseku 4, má právo na uzavretie zmluvy o nájme nových pozemkov na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku na dobu určitú na čas do skončenia platnosti pôvodnej zmluvy o nájme alebo na päť rokov, ak pôvodná zmluva o nájme bola uzavretá na dobu neurčitú, za nájomné dohodnuté v pôvodnej zmluve o nájme, ak sa nedohodnú inak, alebo ak je nájomcom vlastník trvalého porastu na cudzom pozemku zapísaného v registri porastov, do skončenia doby životnosti tohto trvalého porastu za nájomné v obvyklej výške, a to na výmeru nových pozemkov zodpovedajúcu výmere pôvodných prenajatých pozemkov, upravenú podľa § 13 ods. 1; to neplatí, ak pri schválení vykonania projektu pozemkových úprav vlastník podniká v poľnohospodárstve alebo ak má byť nájomcom blízka osoba vlastníka alebo právnická osoba, ktorej je vlastník členom alebo spoločníkom. Ak došlo k porušeniu práva nájomcu podľa predchádzajúcej vety, takýto právny úkon prenajímateľa sa považuje za neplatný.

Rozdiel je len v upresnení pojmov a detailov a zosúladení so zákonom č.504/2003. Zmysel sa nezmenil. Zmena zákona č.330/1991 Z.z. je evolučnou zmenou, ktorá umožňuje riešiť nielen problémy s užívaním, ale aj ďalšie problémy, ktoré sa týkajú spoločných a verejných zariadení a opatrení, postupov pri spracovaní trvalých porastov, daňového systému a podobne. Zmeny, ktoré sú v novele zákona sú aj dôsledkom našej iniciatívy, našich skúseností pri vykonávaní pozemkových úprav. Ich cieľ je jasný: zlepšenie vykonávania pozemkových úprav je dôležité hlavne pre vlastníkov.

Pridať nový komentár

Plain text

  • Nie sú dovolené žiadne HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.
CAPTCHA
Táto otázka slúži na overenie či ste alebo nie ste ľudský návštevník a pre zabránenie spamu.
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8