Pozemkové úpravy a ekosystémové služby

Pridané používateľom RNDr. Anton Juleny dňa Ne, 10/11/2019 - 19:07

Pozemkové úpravy a ekosystémové služby

V projektoch pozemkových úprav sa vlastnícky riešia všetky pozemky, poľnohospodárske, lesné pozemky, pozemky pod komunikáciami, vodnými plochami a samozrejme aj tie, ktoré nie sú hospodársky využiteľné. Ich určenie a využiteľnosť je ochrana prírody, zachovanie biodiverzity, zvýšenie ekologickej stability územia a podobne, teda to, čo sa nazýva v projektoch pozemkových úprav spoločné zariadenia a opatrenia. Tieto isté opatrenia sa v definícii iného ministerstva nazývajú ekosystémové služby.

Ekosystémové služby

Podľa definície Ministerstva životného prostredia sa ekosystémové služby definujú nasledovne:

Biologická diverzita (biodiverzita) je rôznorodosť všetkých foriem života a ich vzájomného spolupôsobenia na Zemi. Zahŕňa v sebe ekosystémy, biotopy, druhy rastlín, živočíchov, mikroorganizmov a variabilitu génov a ich vzájomné vzťahy. Biodiverzita je základom všetkého ľudského života a činnosti. Tovary a služby, ktoré biodiverzita prostredníctvom zdravých ekosystémov poskytuje, sú životne dôležité pre udržanie blahobytu, a pre budúci hospodársky a sociálny rozvoj. Ekosystémové služby predstavujú prínosy a úžitky, ktoré poskytujú ekosystémy, napr. voda, potraviny, drevo, tvorba pôdy, čistenie ovzdušia a vody, ochrana pred povodňami a suchom, opeľovanie plodín a ďalšie. Ľudská činnosť však ničí biodiverzitu a znižuje odolnosť a schopnosť zdravých ekosystémov poskytovať túto širokú škálu tovarov a služieb.

Podstatná však nie len definícia, ale to, že tieto služby sú tovarom. To čo sa nehovorí na tomto ministerstve, je vzťah k priestoru a vzťah k vlastníctvu. Tieto služby však poskytujú vlastníci a ani o tom nevedia. Dôvodom nie je len neusporiadanosť vlastníctva a identifikácia vlastníckych vzťahov k týmto službám, ale hlavne neznalosť práv a povinností. Ak poľnohospodár užíva vaše poľnohospodárske pozemky, tak vám platí nájomné. Ak užíva pozemky, ktoré sú chránené pred veternou eróziou stromami, ktoré rastú na vašich pozemkoch, tak tento úžitok nie je zohľadnený. A pritom tieto pozemky zabezpečujú poľnohospodárovi výhody. Je to veľmi zjednodušené, ale treba si uvedomiť, že aj toto je tovarom. A má svoju cenu a treba ju za ňu platiť.

Nedá sa nepostrehnúť, že niekto si už uvedomil spoločenskú, ale hlavne ekonomickú podstatu ekosystémových služieb. S nimi bude spojená silná podpora zo strany štátu, Európskeho spoločenstva ale aj užívateľov pôdy. Pritom sú to práve poľnohospodári, ktorí tejto problematike nevenujú skoro žiadnu pozornosť. Preto bude potrebné v najbližšom období dosiahnuť väčšie povedomie o ekonomickej hodnote ekosystémov na úrovni rozhodovacích orgánov, ale aj širokej verejnosti. Je potrebné prijať účinné opatrenia na zastavenie poklesu biodiverzity.

Cena ekosystémových služieb

Vyplývajúc z Dohovoru o biologickej diverzite bola na úrovni EÚ prijatá Stratégia EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020. V 5. úlohe 2. cieľa sa zaviazala Európska komisia a členské štáty do roku 2014, že zmapujú a posúdia stav ekosystémov a ich služieb na svojom území, posúdia hospodársku hodnotu takýchto služieb a do roku 2020 podporia začlenenie týchto hodnôt do účtovných systémov a systémov vykazovania na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni. Myslím, že toto sa ešte neudialo.

Pozemkové úpravy

A ako to súvisí s pozemkovými úpravami? Veľmi úzko. Ale tým, že v pozemkových úpravách používame inú terminológiu, tak pozemkové úpravy sú akoby mimo tohto diania. A samozrejme aj finančných tokov.

Spoločné zariadenia a opatrenia

Pozemkové úpravy sú relatívne prísne formalizované, čo sa týka obsahu aj formy. Základným prvkom sú pochopiteľne pozemky a niektoré pozemky musia plniť určité funkcie. Určuje sa aj vlastník a správca týchto pozemkov. Špeciálnym prípadom sú spoločné zariadenia a opatrenia, ktoré sú v pozemkových úpravách definované ako cestné komunikácie (poľné cesty a lesné cesty) slúžiace na sprístupnenie pozemkov a súvisiace stavby (mosty, priepusty, železničné priecestia a pod.), protierózne opatrenia slúžiace na ochranu pôdy pred veternou eróziou a vodnou eróziou a súvisiace stavby (zatrávnenia, zalesnenia, vetrolamy, vsakovacie pásy, terasy, prehrádzky a prieľahy), opatrenia na ochranu životného prostredia, ktoré spočívajú hlavne vo vytvorení ekologickej stability a podmienok biodiverzity krajiny (biokoridory, biocentrá, interakčné prvky, sprievodná zeleň), vodohospodárske opatrenia, ktoré zabezpečujú krajinu pred prívalovými vodami a podmáčaním a zabezpečujú zdroj vody na krytie vlahového deficitu (nádrže, poldre, odvodnenia a závlahy) a ďalšie spoločné zariadenia a opatrenia. Výmera týchto pozemkov sa kryje z výmery pozemkov vo vlastníctve štátu a obce, v prípade nedostatku týchto výmer prispievajú na ich krytie vlastníci zo svojich výmer pomernou časťou a mali by za svoju podporu dostávať protihodnotu. Vo forme starostlivosti o tieto opatrenia a ich využitia na tie účely, na ktoré boli vytvorené.

Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia

Návrh týchto opatrení vychádza zo všeobecných zásad funkčného usporiadania územia, ktoré vychádzajú z návrhu miestneho územného systému ekologickej stability Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav obsahujú prehodnotenie alebo určenie regulatívu priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, ktorý je v súlade so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie, návrhy spôsobu ďalšieho využívania územia a štruktúry krajiny v obvode projektu pozemkových úprav. Cieľom je, aby sa v nej vzájomne zlaďovali priestorové požiadavky hospodárskych a iných činností človeka s krajinnoekologickými podmienkami územia a vymedzenie chránenej časti krajiny. V rámci všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav sa vykonávajú prieskumy a rozbory dopravných pomerov a technického vybavenia územia, územných vplyvov rozvoja nepoľnohospodárskych činností, rozhraničenia lesnej pôdy a poľnohospodárskej pôdy, najvhodnejšieho spôsobu využitia poľnohospodárskej pôdy a lesnej pôdy, zachovania a zvyšovania jej úrodnosti a produkčných schopností a ochrany pred znehodnotením, požiadaviek na tvorbu miestneho systému ekologickej stability, požiadaviek na ochranu prírody a jednotlivých prírodných zdrojov a pamiatkovej starostlivosti, potreby úpravy vodného režimu, zmien v štruktúre poľnohospodárskych podnikov a lesných podnikov, súvislosti so susednými katastrálnymi územiami alebo obvodmi pozemkových úprav. Za všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav sa považujú aj schválené lesné hospodárske plány.

Návrh všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav predloží okresný úrad na prerokovanie združeniu účastníkov, obci a dotknutým orgánom štátnej správy a dotknutým správcom spoločných a verejných zariadení. Návrh všeobecných zásad funkčného usporiadania územia je vlastne územným plánom v obvode projektu pozemkových úprav. Ale čo je najdôležitejšie, takto definované prvky sú vlastne ekosystémovými službami.

Ekosystémové služby a spoločné zariadenia a opatrenia

Ak ekosystémové služby predstavujú prínosy a úžitky, ktoré poskytujú ekosystémy, napr. voda, potraviny, drevo, tvorba pôdy, čistenie ovzdušia a vody, ochrana pred povodňami a suchom, opeľovanie plodín a ďalšie, tak spoločné zariadenia a opatrenia poskytujú rovnaké funkcie. Je tu však jeden podstatný rozdiel: vlastníctvo.

Ak by sa ekosystémové služby realizovali, lebo to môžu byť nové prvky (napr. pásy, ktoré rozdeľujú veľké lány na menšie celky), tak dotácie nebude v prípade ekosystémových služieb čerpať vlastník, ale užívateľ týchto pozemkov. Ak by tieto ekosystémové objekty boli spoločnými zariadeniami a opatreniami, dotácie budú čerpať obce. A to je myslím podstatný rozdiel a dôvod prečo sa pozemkové úpravy nevykonávajú.

Myslím, že by sa vlastníci mali prebudiť. Aktívna správa ich vlastníctva sú aj pozemkové úpravy a ich nečinnosť bude dôvodom, kedy budú úplne odtrhnutí od vlastníctva. Boj proti klimatickým zmenám je aj bojom o peniaze a môže sa stať, že spoločenské záujmy budú mať prednosť pred vlastníctvom. Ako to funguje, vidieť na príklade ciest II. a III. triedy. Až 70% z nich nie je majetkovo vysporiadaných a vlastníci sa za 30 rokov nielenže nedostali k majetko-právnemu vyrovnaniu s užívateľom týchto objektov,  ale ani k náhradám za užívanie stavieb.


obrázok č.1: spoločné zariadenia a opatrenie, protierózne opatrenie, tento objekt by mal byť zatrávnený, druh pozemku ostatná plocha (nie poľnohospodársky pozemok), spôsob využívania pozemku: na pozemku je účelová ochranná poľnohospodárska a ekologická zeleň proti erozívnych opatrení a opatrení na zabezpečenie ekologickej stability územia, vlastník obec, užívateľ PD. Opatrenie je neúčinné, lebo existuje len na papieri.

Pozemkové úpravy predstavujú cestu ako vyriešiť aj prístup k ostatnej poľnohospodárskej pôde, ktorá nie je predmetom priamych platieb. Identifikácia týchto plôch, určenie právneho vzťahu k týmto plochám dáva možnosti na ich prinavrátenie do poľnohospodárskej pôdy alebo jej využitie na agrolesnícke systémy a za istých podmienok aj zaradenie do systému priamych platieb. Táto pôda môže byť zaujímavá práve pre malých užívateľov pôdy. Na základe pozemkových úprav je možné pre ekosystémové služby vytvoriť priestor vo forme pozemkov, ku ktorým bude mať ich prevádzkovateľ právny vzťah a ich vlastník úžitok.

Pozemkové úpravy a ekosystémové služby

Ekosystémové služby už cez pozemkové úpravy realizujeme desaťročia. Používame však inú terminológiu. Často ich ani samotní príjemcovia nevedia využiť. Na druhej strane ani tento štát nie je vzorovým klientom, ktorý za služby platí. V pozemkových úpravách sme vytvárali opatrenia, ktorými sa zmenšovali obrovské plochy, navrhovali vetrolamy, vsakovacie pásy, poľné cesty. Navrhovali sme opatrenia nielen na úrovni manažmentových opatrení (napr. osevné plány), ale aj opatrenia, ktoré sme riešili vlastnícky. A častokrát na úkor vlastníkov, ktorí prispievali pomernou časťou svoje výmery na ich vytvorenie. O to viac ma mrzí, že práve tieto opatrenia sa častokrát nevyužívajú na účel, na ktorý boli určené, sú napríklad rozorané a zaradené do blokov LPIS. A tak miesto boja proti klimatickým zmenám bojujú za lepšie hospodárske výsledky užívateľa.


Obrázok č.2: spoločné zariadenia a opatrenie, protierózne opatrenie, tento objekt je určený ako pozemok, na ktorom by sa mal vytvoriť vetrolam, druh pozemku ostatná plocha (nie poľnohospodársky pozemok), spôsob využívania pozemku: na pozemku je účelová ochranná poľnohospodárska a ekologická zeleň proti erozívnych opatrení a opatrení na zabezpečenie ekologickej stability územia, vlastník obec, užívateľ PD, je to hranici so susedným katastrálnym územím (preto pás zelene nepokračuje). Pozemky sa obhospodarujú vrátane navrhovaných prvkov vcelku).

Tieto opatrenia by mali byť vyňaté zo systému priamych platieb a zaradené do iného systému podpôr, aby starostlivosť o tieto objekty bola atraktívna aj pre užívateľov. A ich prínos by bol pre všetkých. Lebo ináč sú na úrovni dotácií za letisko, parkovisko alebo zrušenia dotácií na pozemky v okolí lyžiarskych vlekov.

Príkladom nevyužitia potenciálu pozemkových úprav sú lesné pozemky. Vlastníci lesov riešia dilemu, ktorá však súvisí, ako ináč s peniazmi. Na jednej strane by chceli mať lesy, ktoré sú hospodársky využiteľné, ale na druhej  strane mať les v ochrannom pásme s nemožnosťou na ňom hospodáriť, čo znamená mať náhrady za stratu možnosti hospodárenia. Teraz sa vlastníci nachádzajú na oboch stranách. Pozemkové úpravy by tento problém vyriešili, zbavili by okrem iného vlastníkov lesa závislosti od štátu a o pozemky v ochranných pásmach (ekosystémová služba) by sa staral štát, lebo on je ten, kto ekosystémové služby využíva a platí ich, alebo nech za platí vlastníkom lesa, ak nedošlo k usporiadaniu vlastníctva. Štát ovláda skoro 80% výmery lesných porastov, čo je dostatočná výmera na to, aby ňou pokryl všetky ekosystémové služby a služby spojené s ochranou prírody. A prostredníctvom pozemkových úprav je to aj šanca na úplné vysporiadanie pre známych vlastníkov lesov.

Ide len o slovíčka a peniaze

Dve ministerstvá, dve rôzne definície toho istého. Ide len o to, kto to bude mať pod palcom. Ak sa nebudú riešiť cez pozemkové úpravy, budú mať z toho úžitok len úzke skupiny poberateľov dotácií a riešenia budú dočasné. Ak sa budú tieto služby riešiť cez pozemkové úpravy, tak budú mať z toho úžitok vlastníci, obce a užívatelia pôdy a opatrenia budú trvalé. Čo myslíte, že je správnejšie?

Myslím, že už nastal čas, kedy je nevyhnutné skutočne vykonávať pozemkové úpravy. Prevziať iniciatívu a nečakať, kedy ich začne robiť štát. Existujú možnosti ako ich financovať aj bez podpory štátu. Lebo ináč sa pozemkové úpravy vo vašej obci začnú robiť až za 20 alebo 30 rokov, alebo sa nezačnú vôbec.

článok bol uverejnený DenníkN: Pozemkové úpravy a ekosystémové služby a na stránkach KPU je uverejnený so súhlasom administrátora.

Odkazy

Ako hodnotiť a oceňovať ekosystémové služby lesov?
Ekosystémové tovary a služby
Aj roľník sa vie postarať o biotop
Zachraňujeme českou krajinu čtvrt hodiny po dvanácté
Vláda České republiky verbálně bojuje se suchem a klimatickou krizí hrdinným způsobem.
Pozemkové úpravy, krajinné plánovanie
Pozemkové úpravy, spoločné zariadenia a opatrenia
Slovensko, krajina neznámych vlastníkov, publikácia
Ako sme opäť nescelili pozemky
Adaptácia na zmenu klímy, základné pojmy
Regionálny rozvoj, zelená infraštruktúra v urbanizovanom prostredí
Jedna plodina maximálne na tridsiatich hektároch
Ako sa človek stará o pokožku našej matky Zeme, o GEODERMU?

Príkladom nevyužitia potenciálu pozemkových úprav sú hraboše.
Jedy na hraboše sa plošne rozhadzovať nebudú
Poľnohospodárstvo a ekológia spolu môžu ušetriť milióny
Sedem vecí, ktoré potrebujete vedieť o slovenskom pôdohospodárstve (z revízie výdavkov)

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8