Stanovisko KPÚ SR k návrhu Prezidentky SR neprijať novelu zákona o pozemkových úpravách

Pridané používateľom Ing. Jozef Urban dňa So, 18/01/2020 - 20:49

Dňa 13.1.2020 sa konala tlačová konferencia ktorú zvolali odborné a profesijné organizácie zastupujúce odborníkov na pozemkové úpravy v Slovenskej republike:

Zamestnávateľský zväz geodézie a kartografie
Komora pozemkových úprav SR
Komora geodetov a kartografov
Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov

Tlačová konferencia sa konala na pôde Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky
Témou tlačovej konferencie bola reakcia odborníkov na pozemkové úpravy na Slovensku k návrhu prezidentky SR nepodpísať novelu zákona SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva.

Tieto organizácie vydali spoločné stanovisko:

https://www.zzgk.sk/wp-content/uploads/2020/01/KPU_SR_Podrobn%C3%A9-stan...

Bolo prezentovanéPodrobné stanovisko KPÚ  SR k návrhu prezidentky SR neprijať novelu zákona SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách ako celok:  kpu_sr_podrobne_stanovisko_k_nepodpisaniu_novelizacie_330.pdf

Z nášho stanoviska vyberáme najpodstatnejšie časti:

Komora pozemkových úprav SR  (ďalej len „KPÚ SR“) oceňuje záujem prezidentky SR o problematiku usporiadania pozemkového vlastníctva a revitalizáciu krajiny pomocou pozemkových úprav.
KPÚ SR zastáva postoj zhodný s názorom prezidentky SR v oblasti tvorby zákonov, ktorý je kritický voči nepriamym novelizáciám zákonov často zhoršujúcim  právne prostredie bez adekvátnej asistencie zástupcov občianskej spoločnosti, resp. organizácií, ktoré sú takýmito úpravami zákonov dotknuté.
KPÚ SR považuje za potrebné prijatie ucelenej novely resp. nového zákona o pozemkových úpravách, ktorý odstráni častými novelizáciami nahromadenú zložitosť a nedostatky súčasného zákona.
Zároveň však KPÚ SR vyslovuje ľútosť nad návrhom prezidentky SR neprijať novelizáciu zákona o PÚ zo dňa 27.11.2019 (ďalej len „návrh prezidentky SR“).

Zákon o PÚ vnímame ako dôležitú právnu normu, ktorá upravuje činnosť orgánov štátnej správy a samosprávy, vlastníkov a ďalších účastníkov pri spracovaní projektov pozemkových úprav, ktorých výsledkom je usporiadanie, zjednodušenie a spresnenie pozemkového vlastníctva, čím sa vytvára predpoklad pre zmenu vlastnícko-užívacích vzťahov,  komerčných aj nekomerčných aktivít a manažmentu ochrany prírody.
Na základe doterajších skúseností s príjímaním nových legislatívnych noriem oprávnene predpokladáme, že príprava úplne nového zákona o pozemkových úpravách bude časovo veľmi náročná (viď. Príprava nového stavebného zákona a zákona o územnom plánovaní). V prípade, že novelizácia zákona o PÚ nebude prijatá, zmeny, ktoré si vyžiadala aplikačná prax a ktoré novelizácii prináša, nebudú môcť byť využité pri spracovaní projektov pozemkových úprav, ktoré majú byť v masívnom počte  vykonávané v najbližších rokoch. Sťaženú pozíciu tak budú mať účastníci pozemkových úprav, spracovatelia i správny orgán.
Udalosti posledných dvoch rokov priniesli do verejnej diskusie aj doteraz nevyriešenú otázku vlastníctva a užívania poľnohospodárskej pôdy. Stav, v akom sa evidencia pozemkového vlastníctva v SR nachádza, myslíme tým extrémnu rozdrobenosť pozemkového vlastníctva a neaktuálnosť katastrálnych máp, hlavne v extraviláne, bol identifikovaný ako jedna z príčin pomerne neštandardných postupov pri čerpaní dotácií v slovenskom poľnohospodárstve. Zároveň bol pomenovaný aj spôsob, ktorým je potrebné túto situáciu riešiť – môže ním byť len vykonanie pozemkových úprav v čo najskoršom možnom termíne. Napriek tomu, že usporiadanie pozemkového vlastníctva pomocou pozemkových úprav bolo súčasťou reformných zámerov už prvej ponovembrovej vlády, neusporiadané vlastníctvo aj dnes bráni vlastníkom užívať ich zdedený majetok, sťažuje investície a budovanie infraštruktúry a na druhej strane vytvára priestor pre zneužívanie a špekulácie.
Predloženú novelizáciu zákona o PÚ považuje KPÚ SR za výsledok spoločného úsilia pracovníkov MPRV SR na úseku pozemkových úprav, zástupcov z univerzitného prostredia, ale aj profesijných organizácií zastupujúcich spracovateľov projektov pozemkových úprav z praxe aj iných odborníkov.
KPÚ SR novelizáciu nevníma ako produkt politickej objednávky, ale odbornej diskusie. Zmyslom tejto novely sú evolučné vylepšenia existujúceho zákona, ktoré celý proces a súvisiace správne konanie spresňujú, urýchľujú a sprehľadňujú. Väčšinu novelizačných bodov si vynútila aplikačná prax zákona o PÚ podopretá dlhoročnými skúsenosťami pri práci na projektoch pozemkových úprav. Rešpektovanie súkromného vlastníctva a záujmov vlastníkov je zákonnou prioritou tejto novelizácie.
Ako dlhoroční projektanti a zhotovitelia pozemkových úprav sme sa často ocitali v situácií, keď sme vlastníkom museli dokazovať, že zmeny, ktoré projekt pozemkových úprav prináša, sú v ich prospech. Museli sme sa vžiť do úlohy vlastníka a v konkrétnych situáciách a na stovkách príkladoch si klásť otázku, či zákon o PÚ vlastníka neobchádza a neznevýhodňuje, či nie je možné zneužitie pozemkových úprav v prospech jedného vlastníka na úkor iného.  Na základe doterajších skúseností sme presvedčení, že zákon o PÚ obsahuje systém „bŕzd a protiváh“, ktoré umožňujú vlastníkom konať v projekte dostatočne autonómne a dáva im možnosti zasiahnuť do projektu formou pripomienok a námietok, ktorými je povinný zaoberať sa správny orgán i spracovateľ. Podstatným argumentom zostáva, že v prípade pozemkových úprav sa jedná o tzv. win-win stratégiu, teda, že vykonaním pozemkových úprav výhody nezískavajú niektorí vlastníci a užívatelia na úkor iných vlastníkov či užívateľov, ale vďaka odstráneniu spoločnej prekážky, neusporiadaného pozemkového vlastníctva, ich získavajú všetci účastníci.

KPÚ SR zastáva názor, že existuje dostatočne veľa dôvodov, prečo by mala byť novelizácia zákona o PÚ prijatá. Ak sa zastavia alebo spomalia niektoré procesy, tak sa spomalí samotné vykonávanie pozemkových úprav a zníži sa kvalita ich spracovania.
Problémy, ktoré sa novelizácia snaží vyriešiť, bude potrebné riešiť aj v prípadnom novom zákone o pozemkových úpravách. Projekty pozemkových úprav sa vykonávajú a budú vykonávať aj bez novely zákona o PÚ alebo nového zákona o pozemkových úpravách. Absencia týchto vylepšení a postup podľa doteraz platného znenia zákona o PÚ však spôsobia, že správny orgán, spracovatelia ale najmä účastníci pozemkových úprav sa budú stretávať s problémami, o ktorých sme síce už vedeli, ale odmietli sme sa poučiť a opraviť pravidlá, ktorými sa pri spracovaní projektov pozemkových úprav riadime.
Usporiadanie pozemkového vlastníctva v SR pomocou pozemkových úprav je úloha presahujúca pôsobnosť a možnosti jednej vlády, resp. politickej reprezentácie. Preto riešenia, ktoré hľadáme, musia byť striktne odborné, nestranné a v súlade s Ústavou SR. Komora pozemkových úprav SR chce aj týmto stanoviskom takýmto riešeniam napomôcť.

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8