Zrušenie VO na projekty pozemkových úprav

Pridané používateľom Ing. Vladimír Uhlík dňa Št, 30/03/2017 - 11:47

Vážená verejnosť, nielen odborná ale aj laická, je našou povinnosťou aj na tomto mieste informovať o závažnej skutočnosti, ktorú sme sa dozvedeli na základe emailového oznámenia verejného obstarávateľa (Odbor verejného obstarávania, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) dňa 23.3.2017.
Citujem: "Verejný obstarávateľ Vám v rámci verejnej súťaže na zabezpečenie predmetu zákazky Vypracovanie projektov pozemkových úprav vo vybraných katastrálnych územiach samosprávnych krajov Slovenskej republiky, ktorá bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 2192015 pod značkou 22165 - MSS dňa 05.11.2015 a v Úradnom vestníku EÚ po označením 2015/S 214-391366 zo dňa 05.11.2015, zasiela v prílohe oznámenie."
Obsahom oznámenia (ktoré prikladám v prílohe) je zrušenie použitého postupu zadávania zákazky podľa § 46 ods. 2 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní.
Dôvodom zrušenia uvedeného verejného obstarávania
bolo, opäť citujem:  "V nadväznosti na žiadosť MPaRV SR a na skutočnosti uvedené v tejto žiadosti v súvislosti so stanovením podmienok účasti na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti, ako aj v súlade so súčasnou rozhodovacou praxou a na základe opätovného prehodnotenia stanovených podmienok účasti, ktoré boli zadefinované v rámci predmetného verejného obstarávania zadávateľom MPaRV SR verejný obstarávateľ dospel k záveru, že stanovenie podmienok účasti by mohlo byť v rozpore s právnymi predpismi a so základnými princípmi verejného obstarávania."
Chceme len upozorniť na to, že od roku 2009, nebolo úspešne ukončené žiadne verejné obstarávanie na projekty pozemkových úprav. V súčasnosti sú všetky zadané projekty pozemkových úprav ukončené. To znamená, že už ôsmy rok nebol zadaný zo strany štátu žiadny nový projekt pozemkových úprav.
Každá vláda SR doteraz si dala do svojho programového vyhlásenia úlohu usporiadať pozemkové vlastníctvo. Citujem z posledného programového vyhlásenia vlády SR, "Vláda Slovenskej republiky   ... Podporí doriešenie vlastníckych vzťahov k pôde ako predpokladu rozvoja trhu s pôdou ... K tomu vláda použije všetky nástroje podporujúce racionálne usporiadanie pozemkového vlastníctva."  V tejto súvislosti chceme zdôrazniť, že jediným efektívnym a komplexným nástrojom na usporiadanie pozemkového vlastníctva a doriešenie vlastníckych vzťahov k pôde sú pozemkové úpravy.
Zrušenie tohto verejného obstarávania znamená okrem iného, pre štát a verejnosť fakt, že koneční užívatelia výhod projektov pozemkových úprav, ktorými sú vlastníci pozemkov, nájomcovia pôdy, farmári, agropodnikatelia, štát, obce, vinári, developeri a investori sa naďalej budú trápiť s neúnosnou rozdrobenosťou pozemkového vlastníctva na Slovensku.
Tento stav pozemkového vlastníctva zamedzuje  rozvoju a investíciám vo všetkých oblastiach života na Slovensku, teda priamo negatívne ovplyvňuje ekonomický rozvoj a zamestanosťna Slovensku
Predstavenstvo KPÚ SR

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8