Jednoduché pozemkové úpravy a ich vplyv na okolité územie

Pridané používateľom Ing. Jozef Urban dňa So, 18/04/2020 - 11:34

Príklady z praxe prinášajú neustále nové podnety týkajúce sa spracovania pozemkových úprav. Jednou z nich je možnosť, že usporiadanie pozemkového vlastníctva v obvode projektu pozemkových úprav (PPÚ) môže mať vplyv aj na spôsob užívania pozemkov mimo obvodu. Jedná sa napríklad o prípady, ak by v návrhu nového stavu zanikla komunikácia, ktorá dovtedy zabezpečovala prístup na susedné pozemky. Vlastníci susedných nehnuteľností totiž nie sú účastníkmi konania a teda sa o chystaných zmenách nemusia vôbec dozvedieť.

Možností, ako takému stavu zabrániť, je viac. V prvom rade si musíme spomenúť, že účastníkmi pozemkových úprav sú podľa zákona č. 330/1991 o pozemkových úpravách, §6, ods.1, písm d) aj "fyzické osoby a právnické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva môžu byť pozemkovými úpravami dotknuté". Teda nielen vlastníci, osoby oprávnené z ťarchy, správcovia a užívatelia, ale aj iné osoby, pričom sa vyslovene neuvádza, že ich majetok alebo predmet záujmu sa musí nachádzať v obvode PPÚ. Zákonodarca zrejme predpokladal, že PPÚ môže ovplyvniť aj pozemky mimo obvodu. V popisovanom prípade, ak by došlo k obmedzeniu prístupu na susedné pozemky, by teda ich vlastníci mali mať právo domáhať sa v PPÚ, aby tento prístup zostal zachovaný.

Otázkou je:
1. Či majú byť o konaní upovedomení vlastníci všetkých pozemkov susediacich s obvodom PPÚ?
2. Ak nie, kto má rozhodnúť, ktorých vlastníkov upovedomiť?
3. Ktorých etáp PPÚ sa môžu týkať námietky takto dotknutých osôb?

Je zrejmé, že by bolo neúčelné a administratívne nákladné, ak by bolo nutné o konaní PPÚ za každých okolností upovedomiť vlastníkov všetkých susedných nehnuteľností. Rozhodujúcu úlohu by mal zohrať správny orgán, ktorý by v dostatočnom predstihu posúdil, či pri návrhu nového usporiadania nemôže dôjsť k poškodeniu vlastníkov susedných nehnuteľností. Keďže samotným usporiadaním (scelením) rozdrobeného pozemkového vlastníctva ešte vlastníkovi susednej nehnuteľnosti nemôže vzniknúť žiadna ujma, rozhodujúce je len budúce funkčné využitie pozemkov v obvode PPÚ. Upovedomenie vlastníkov susedných nehnuteľností by teda malo nastať pri prerokovávaní Všeobecných zásad funkčného využitia územia, v ktorých sa navrhuje aj komunikačná kostra i prístupnosť pozemkov (spoločné resp, verejné zariadenia a opatrenia a ich vlastníctvo). Tejto etapy by sa potom mali týkať aj ich prípadné námietky.
Je zrejmé, že podobné prípady sa môžu vyskytnúť najmä pri jednoduchých pozemkových úpravách (JPÚ).  JPÚ sa však často vyhotovujú na výmere väčšej než je výmera priemerného katastrálneho územia, a na druhej strane máme malé katastrálne územia (do 100ha), v ktorých komplexné pozemkové úpravy pripomínajú skôr tie jednoduché.
Tu si treba uvedomiť, že ak pripustíme možnosť zainteresovania vlastníkov susedných nehnuteľností pri JPÚ, tak aj pri komplexných pozemkových úpravách môžu byť dotknuté práva vlastníkov susedných nehnuteľností v susednom katastrálnom území. Aj z tohto dôvodu by nemali byť o konaní PÚ upovedomovaní automaticky vlastníci všetkých nehnuteľností susediacich s obvodom PPÚ, ale by mal túto možnosť na základe posúdenia konkrétnej situácie starostlivo zvážiť správny orgán v prípravnom konaní.

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8