5 - Spoločné zariadenia a opatrenia

Pridané používateľom Ing. Jozef Urban dňa Št, 05/02/2015 - 21:48

Scelenie a nové usporiadanie pozemkového vlastníctva je príležitosťou usporiadať aj vlastníctvo k pozemkom, ktoré slúžia akoverejné zariadenia (komunikácie - štátne cesty, diaľnice a železnice, vodné toky a plochy a vodohospodárske zariadenia, zariadenia na šport a rekreáciu...) a spoločné zariadenia a opatrenia (sieť poľných komunikácií, protierózne, vodozádržné a ekologické opatrenia).

Rovnako dôležité, ako usporiadať vlastníctvom k existujúcim zariadeniam, je aj navrhnúť zariadenia nové. V tejto etape môžeme zahustiť sieť poľných komunikácií tak, aby každý nový pozemok bol prístupný z verejnej (obecnej) komunikácie, navrhnúť protierózne, protipovodňové a vodozádržné opatrenia, ktoré zmiernia čoraz frekventovanejšie problémy súvisiace s klimatickou zmenou (striedanie povodní a období sucha). Projekt pozemkových úprav je jedinečnou príležitosťou ako rozvojové zámery obce alebo mesta posunúť o veľký krok dopredu tým, že sa na plánované investície pripravia pozemky s usporiadanými  alebo výrazne zjednodušeným vlastníckymi vzťahmi, zvyčajne sú tieto pozemky po zápise projektu pozemkových úprav vo vlastníctve obce.

Doteraz ukončené projekty pozemkových úprav poskytujú dostatok príkladov vysporiadania vlastníctva k existujúcim verejným zariadeniam, najmä ciest II.a III. triedy alebo niektorých vodohospodárskych zariadení - vodných tokov s upraveným korytom alebo ochranných hrádzí.

Hoci práca projektanta väčšinou končí zápisom projektu do katastra nehnuteľností, skutočný pocit uspokojenia sa dostaví až, keď sa môžeme pokochať pohľadom na vybudované spoločné zariadenia a opatrenia - spevnené poľné cesty, suché poldre, malé vodné nádrže, vysadené biocentrá a pásy líniovej zelene. Výsledkom doteraz ukončených PPÚ, ktorý čaká na svoje plné zužitkovanie sú pozemky vo vlastníctve obcí určené pre spoločné zariadenia a opatrenia.

Napriek tomu, že realizácii spoločných zariadení a opatrení je u nás v teréne menej, než napríklad v susednej Českej republike a menej, než by si všetci zúčastnení priali, je možné uviesť príklady úspešných realizácii aj v rámci projektov pozemkových úprav v SR.

Všetky tieto zariadenia a opatrenia boli budované z prostriedkov Programu rozvoja vidieka určených na pozemkové úpravy. Realizácia navrhnutých opatrení je však možná aj z akýchkoľvek iných prostriedkov, fondov a pod. Jednoduchšie a finančne nenáročné opatrenia (výsadba ekologickej zelene, protieróznych medzí...) je možná aj svojpomocne z prostriedkov samospráv, občianskych združení a súkromnej sféry. Podstatná je existencia pozemkov určených pre tieto opatrenia, ktorých vlastníkom je po pozemkových úpravách obec.

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8