6 - Nové usporiadanie pozemkového vlastníctva

Pridané používateľom Ing. Jozef Urban dňa Št, 05/02/2015 - 22:54

Umiestnenie nových pozemkov podlieha pravidlám, ktoré stanovuje jednak zákon a jednak si môžu nad rámec zákonných kritérií účastníci pozemkových úprav dohodnúť v Zásadách umiestnenia nových pozemkov ďalšie kritériá, ktoré zohľadňujú miestne pomery a osobitosti.

Zásady umiestnenia nových pozemkov sú jedným z najdôležitejších dokumentov celého projektu. Hlavným cieľom Zásad umiestnenia nových pozemkov (ďalej len „ZUNP“) v obvode projektu pozemkových úprav (ďalej len „obvod PPÚ“) je stanoviť pravidlá pre umiestnenie nových pozemkov v súlade :

  • so všeobecnými zásadami funkčného usporiadania územia (ďalej len „VZFÚ“).
  • s požiadavkami účastníkov pozemkových úprav (ak nie sú v rozpore s VZFÚ, so zákonom a so záujmami ostatných účastníkov konania)
  • s kritériami podľa § 11 Zákona 330/1991 o Pozemkových úpravách

 

V rámci prerokovania návrhu zásad pre umiestnenie nových pozemkov sa určia všeobecné princípy postupov pri umiestňovaní nových pozemkov, bez definovania konkrétneho riešenia. Určí sa spôsob vyrovnania ako aj prípadné špecifické požiadavky vlastníkov, ktoré bude možné zapracovať, len ak nebudú v rozpore so zákonom a s väčšinovými záujmami ostatných účastníkov.

Vlastník pôvodných pozemkov dostáva v novom stave tzv. vyrovnanie, ktoré môže realizované dvoma spôsobmi:

  • Vyrovnanie v pozemkoch - ide o prevažujúci spôsob vyrovnania, kvôli ktorému sa projekt pozemkových úprav zvyčajne robí - vlastník dostáva za spoluvlastnícke podiely na pôvodných pozemkoch výrazne menší počet nových pozemkov prevažne v celosti, t.j. v podiele 1/1
  • Vyrovnanie v peniazoch - zákon umožňuje "zbaviť sa" sa nezmyselne malých spoluvlastníckych podielov k pôvodným pozemkom (do 400m2), ktorých užívanie alebo predaj by boli nerentabilné, na základe písomného súhlasu vlastníka - Slovenský pozemkový fond týmto vlastníkom vyplatí cenu za tieto podiely podľa ocenenia pôvodných pozemkov a ich vlastníkom sa stane štát

 

Vyrovnanie v pozemkoch musí byť realizované  tak, aby náhradné (nové) pozemky boli svojím druhom, výmerou, bonitou, polohou a hospodárskym stavom primerané pôvodným pozemkom. V procese vyrovnania je potrebné definovať okrem kritérií, ktoré sú definované v §11 zákona č.330/1991 o pozemkových úpravách v znení neskorších predpisov, aj kritériá, ktorých potreba vyvstala z miestnych vlastníckych a užívacích pomerov v danom katastrálnom území.

Aplikácia kritérií podľa § 11 Zákona 330/1991 o Pozemkových úpravách v znení neskorších predpisov:

1.1.1. Kritérium podľa § 11, ods.2 zákona.

Vyrovnanie sa poskytuje vlastníkom pozemkov a spoluvlastníckych podielov na iných pozemkoch (ďalej len „nový pozemok“). Obvodný pozemkový úrad pri výbere nových pozemkov prihliada na prevádzkovo-ekonomické pomery všetkých účastníkov a na okolnosti, ktoré ovplyvňujú využívanie, zhodnocovanie a výnos z pozemkov. Prihliada sa najmä na:

a) prírodné podmienky,
b) vhodnú organizáciu pôdneho fondu jednotlivých poľnohospodárskych podnikov,
c) pomer jednotlivých druhov pozemkov v obvode pozemkových úprav,
d) vlastnosti a bonitu jednotlivých pozemkov,
e) záujmy ochrany životného prostredia

1.1.2. Kritérium podľa § 11, ods.3 zákona.

Nové pozemky majú byť svojím druhom, výmerou, bonitou, polohou a hospodárskym stavom primerané pôvodným pozemkom, pričom sa prihliada na výhody získané pozemkovými úpravami.

1.1.3. Kritérium podľa § 11, ods.4 zákona – odchýlka od hodnoty pri nových pozemkov

Nové pozemky vlastníka sú primerané, ak rozdiel hodnoty pôvodných pozemkov a nových pozemkov vlastníka nepresahuje desať percent hodnoty pôvodných pozemkov vrátane pozemkov alebo ich časti potrebných na spoločné zariadenia a opatrenia. S písomným súhlasom vlastníka možno v jeho neprospech prekročiť prípustný rozdiel hodnoty nových pozemkov bez nároku na vyrovnanie v peniazoch.

1.1.4. Kritérium podľa § 11, ods.5 zákona – odchýlky od výmery pri nových pozemkoch

Nové pozemky vlastníka sú primerané, ak rozdiel výmery pôvodných pozemkov a nových pozemkov vlastníka nepresahuje desať percent výmery pôvodných pozemkov vrátane pozemkov alebo ich časti potrebných na spoločné zariadenia a opatrenia. S písomným súhlasom vlastníka možno v jeho neprospech prekročiť prípustný rozdiel výmery nových pozemkov bez nároku na vyrovnanie v peniazoch.

1.1.5. Kritérium podľa § 11, ods.14 zákona

Na účel pozemkových úprav rozhodnutím obvodného pozemkového úradu možno zriadiť alebo zrušiť podielové spoluvlastníctvo k pozemku.

1.1.6. Kritérium podľa § 11, ods.15 zákona – umiestnenie malých vlastníkov

Pozemky, alebo spoluvlastnícke podiely k pozemkom, ktoré tvoria poľnohospodársku pôdu do výmery 400 m2, ktoré nemožno sceliť s ostatnými pozemkami vlastníka a za ktoré nebol uplatnený nárok na vyrovnanie v peniazoch, zlúčia sa do celku s ostatnými pozemkami alebo spoluvlastníckymi podielmi vlastníkov do 400 m2 a určí sa ich spoluvlastnícky podiel.

Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu pre projekt pozemkových úprav sa vypracováva v zmysle zákona 330/1991 Zb. §12 odst.2, c.3. a §12 odst. 8. Má grafickú časť kde sa vyčleňujú nové pozemky a na ňu nadväzujúcu písomnú časť s registrom nového stavu.

Na prerokovanie rozdeľovacieho plánu sú prizvaní všetci známi vlastníci, teda aj vlastníci, ktorí si svoje práva v konaní o PÚ neuplatnili (kód 9). Vlastníci, ktorí sa nedostavili na prerokovanie umiestnenia nových pozemkov v danom termíne, sú pozvaní opakovane. V prípade neúčasti na prerokovaní zastupuje ich práva v konaní Slovenský pozemkový fond.

Vlastníkom je na prerokovaní predložený súpis ich pôvodných pozemkov, sumárnymi údajmi a rozložením nároku v jednotlivých projektových blokoch. S vlastníkom sú prerokované jeho požiadavky na umiestnenie nových  pozemkov, tieto boli zakreslené do projekčných celkov, na ktoré boli rozdelené projektové bloky. Nové pozemky sú navrhnuté tak, aby boli splnené zákonné kritériá na primeranosť a tvarové a rozmerové kritériá obsiahnuté v Zásadách umiestnenia nových pozemkov (ZUNP). Po dosiahnutí konsenzu je s vlastníkom spísaná zápisnica, ktorej súčasťou je zoznam nových pozemkov s výmerami a predbežnými hodnotami a grafická príloha so zákresom nových pozemkov.

Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu pre projekt pozemkových úprav sa zverejňuje verejnou vyhláškou na obci a je schválený správnym orgánom až po vyriešení všetkých námietok, ktoré voči nemu podali účastníci pozemkových úprav v zákonnej lehote.

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8