8 - Nová katastrálna mapa

Pridané používateľom Ing. Jozef Urban dňa Št, 05/02/2015 - 23:12

V obvode projektu pozemkových úprav sa vykoná zápis projektu do katastra nehnuteľností formou obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním.

Zmapovanie územia, t.j. skutočných a súčasných hraníc druhov pozemkov a hraníc spôsobu užívania presnými  geodetickými metódami a následné naprojektovanie nových pozemkov sú základom, na ktorom vzniká nová vektorová katastrálna mapa, ktorej jednotlivé podrobné body sú určované s presnosťou mxy=0,08m (8cm).  

Nová vektorová katastrálna mapa v danom území nahrádza staršie, zväčša nečíselné vektorové katastrálne mapy. Kvalitatívna zmena, ktorú nová vektorová katastrálna mapa prináša, je predstavovaná týmito skutočnosťami:

  • vysokou presnosťou v geometrickom a polohovom určení podrobných lomových bodov, ktorú umožňujú súčasné geodetické metódy
  • aktuálnosťou obsahu mapy v dôsledku podrobného zmapovania územia a komisionálneho šetrenia druhov pozemkov (nesprávne evidované druhy pozemkov sú nahradené skutočnými podľa stavu v teréne)
  • úrovňou podrobnosti mapovania, t.j. mierky novej mapy, ktorou je obyčajne mierka 1:1000 alebo 1:2000 (oproti starším nečíselným mapám v mierke 1:2880)
  • všetky nové pozemky sú evidované ako parcely C-KN

Po zápise projektu do katastra nehnuteľností odpadá evidovanie vlastníckych vzťahov k pozemkom v dvoch registroch (C-KN a E-KN) a ich zobrazovanie na dvoch mapách (katastrálna mapa a mapa určeného operátu).

Vedľajším efektom je aj zosúladenie údajov o poľnohospodárskych pozemkoch v katastri nehnuteľností s inými informačnými systémami o pôde (napr. LPIS). Po zápise projektu môžu údaje katastra slúžiť ako spoľahlivý základ pre jednoduchú a správnu evidenciu nájomných vzťahov k poľnohospodárskym a lesným pozemkom alebo na presný a efektívny výber dane z nehnuteľností.

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8