Pozemkové úpravy a vinárstvo - PPÚ Ladice

Pridané používateľom Ing. Jozef Urban dňa Ut, 24/01/2017 - 09:30

Vinohradníctvo je jednou z oblastí, kde sú pozemkové úpravy doslova jediným zmysluplným nástrojom na usporiadanie pozemkov, na ktorých sú vinohrady vysadené.

Prekážkou  v investovaní do obnovy tohto typu vinohradov je práve rozdrobenosť pozemkového vlastníctva spočívajúca jednak vo veľkom počte parciel a takisto vo veľkom počte  vlastníkov a  vlastníckych podielov.  Vykúpenie väčšej súvislej plochy bežnými komerčnými prostriedkami je  popri časovej náročnosti aj pomerne rizikové -  úspešnosť  vykúpenia celej zamýšľanej plochy je  veľmi otázna. Zahŕňa v sebe totiž jednanie so všetkými dotknutými známymi vlastníkmi a v prípade, že sa tento krok podarí úspešne absolvovať, nádejný vinohradník stojí pred problémom s neznámymi vlastníkmi, resp. vlastníkmi s neznámym pobytom.  V tejto fáze stroskotajú mnohé investičné aktivity -  spoluvlastnícke podiely, na ktoré doteraz neprebehli dedičské konania, nie je možné odkupovať -  celé usporiadanie pozemkov sa naťahuje a odďaľuje. Z pozemkov pôvodných vinohradov sa stáva „umŕtvené vlastníctvo“, ktoré vlastníkom neprináša nijaký úžitok, ale zaťažuje ich.

Príkladom úspešného usporiadania vlastníctva k pozemkom s vinohradmi je Projekt pozemkových úprav Ladice a lokalita bývalej družstevnej vinice, v ktorej sa len púhym vyriešením vlastníckych vzťahov, bez akýchkoľvek ďalších nákladov zo strany štátu, otvorili možnosti súkromnej iniciatívy vedúcej k premene zanedbaného pozemku v produkčný vinohrad.

Vyhotoviteľ:                          Združenie ENVI-GEO Ladice, zastúpené ENVI-GEOS, s.r.o.,                                             
Nariadenie PÚ:                      2.05.2006    
Zápis do KN:                         9.03.2012

    1.   Stav pred PÚ.
- väčšia horná časť bola úplne zanedbaná (zbytky bet. stĺpikov, drôty, staré viniče, krovinový a stromový nálet  tvorili nepriechodnú džungľu)
- dolná menšia časť bola s časti využívaná ako vinica (menej intenzívne) a s časti ako orná pôda
- vinohradnícka a vinárska spoločnosť prejavila záujem o obhospodarovanie. Rekultivácia a nová výsadba by vyžadovala pomerne veľké investície, pre nepriaznivé majetkové pomery (cca 44 ha, viac ako 150 parciel UO, stovky vlastníckych vzťahov a vysoké zastúpenie vlastníkov s neznámym pobytom) však vysporiadanie cez výkup pozemkov bol nereálny. Celá lokalita tak bola odsúdená na zánik.

    2.   Stav počas PÚ.
- počas spracovania PPÚ boli účastníci oboznámení, že pozemkové úpravy ako jediné umožňujú horeuvedené problémy riešiť.
- okrem už vykúpených pozemkov v danej lokalite, spoločnosť vykúpila ďalšie pozemky, prípadne spoluvlast. podiely aj v iných častiach k.ú. 
- scelenie a umiestnenie pozemkov vinohradníckej spoločnosti do záujmovej lokality. Niekoľko vlastníkov, ktorí tu chceli ponechať svoje pozemky boli sústredení do okrajovej časti. PÚ tak vytvorili predpoklad na rozvoj pestovateľských aktivít, ktoré by inak neboli možné.

  3.   Stav po PÚ.
- zápis PPÚ do katastra nehnuteľností – získanie LV pre vinohradnícku spoločnosť na danú lokalitu
- rekultivácia, vybudovanie opornej konštrukcie, nová výsadba viniča
- rozvoj vinohradníctva v regióne
- tvorba pracovných miest v agrorezorte (vinohradníctvo, vinárstvo)
- zúrodňovanie pôdy a intenzifikácia poľnohosp. výroby
- ochrana a tvorba krajiny ( v lokalite dva interakčné prvky MÚSES )
- horeuvedené potvrdzuje, že do obcí po ukončení PÚ je ľahšie pritiahnuť podnikateľské aktivity a investície (aj mimo financovania SVZO)

Ing. Vladimír Kartusek, ENVI-GEOS, s.r.o., Nitra     

Mapa: 
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8