Časté otázky o PÚ

Pridané používateľom Ing. Jozef Urban dňa Pi, 27/02/2015 - 09:04

 •  Ako sú pozemkové úpravy organizované a kto ich môže vykonávať?

Pozemkové úpravy v SR nariaďujú a vykonávajú pozemkové úrady (dnes okresné úrady, odbory lesné a pozemkové),  ktorých pracovníci vedú celé konanie, vydávajú úradné rozhodnutia a komunikujú s vlastníkmi. Projekty pozemkových úprav dodávajú pozemkovým úradom špecializované projektantské a geodetické firmy. 

 •   Z čoho sú pozemkové úpravy financované?

Pozemkové úpravy sú financované z väčšej časti z eurofondov, časť projektov zo štátneho rozpočtu. Sú opatrením, ktorým je možné čerpať financie z eurofondov veľmi efektívne. Jednoduché PÚ financuje investor, prípadne skupina vlastníkov.

 •   Ako dlho trvá projekt pozemkových úprav?

Doteraz bola priemerná doba spracovania projektov 6-7 rokov, naším cieľom je, aby bolo možné komplexné pozemkové úpravy ukončiť za 4-5 rokov, jednoduché pozemkové úpravy za 2-3 roky.

 • Akým spôsobom sú zaručené vlastnícke práva občanov a ako môžu vlastníci v pozemkových úpravách realizovať svoje požiadavky?

Pozemkové úpravy sa vykonávajú podľa zákona č. 330/1991 o pozemkových úpravách v znení neskorších predpisov.  Vlastníci pozemkov na presadzovanie svojich záujmov vytvárajú tzv. Združenie účastníkov pozemkových úprav. Pri prejednávaní projektu je každý známy vlastník predvolávaný na rokovanie. Neznámych vlastníkov a vlastníkov s neznámym pobytom zastupuje v konaní Slovenský pozemkový fond.

Výhody pozemkových úprav v skratke

 •   Scelenie a sprístupnenie pozemkov a ich vytýčenie v teréne. Rozdelenie spoluvlastníctva a obdržanie 1-2 vlastných pozemkov zväčša v podiele 1/1.
 •   Zmapovanie skutočného stavu v teréne, spresnenie výmer parciel. Úprava tvaru pozemkov tak, aby ich bolo možné samostatne užívať.
 •   Sprehľadnenie pozemkového vlastníctva pre výber daní z nehnuteľností a investičné zámery
 •   Vytvorenie spoločných zariadení a opatrení - obecných pozemkov s komunikačnými, protieróznymi, vodohospodárskymi a ekologickými funkciami, ktorých výmera sa pokryje v prvom rade zo štátnej pôdy.
 •   Možnosť odpredať malé podiely do 400 m2 Slovenskému pozemkovému fondu.
 •   Zvýšenie trhovej hodnoty pozemkov, zatraktívnenie územia pre oblasť vidieckeho turizmu, cykloturizmu atď.
 •   Doterajšie analógové katastrálne mapy sú nahradené novou vektorovou katastrálnou mapou, ktorá je predpokladom nespochybniteľného a presného vytýčenia nových pozemkov kedykoľvek v budúcnosti.
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8