4 - Krajinné plánovanie

Pridané používateľom Ing. Jozef Urban dňa Št, 05/02/2015 - 21:42

Územné a krajinnoekologické plánovanie sa v projekte pozemkových úprav realizuje prostredníctvom všeobecných zásad funkčného usporiadania územia, ktorých súčasťou je aj miestny územný systém ekologickej stability územia na účely pozemkovýchúprav.

Projekt pozemkových úprav (PPÚ) zastrešuje v jednom procesnom konaní niekoľko na seba nadväzujúcich činností, ktoré je možné v zásade vykonávať aj samostatne, avšak ich spojením d jedného konania/projektu dochádza k znásobeniu ich účinku. Vykonávanie  týchto činností v rámci jedného PPÚ prináša možnosť ich priamej koordinácie jedným zhotoviteľom. Na stole zodpovedného projektanta pozemkových úprav sa stretnú všetky informácie o území až po úroveň vlastníckych vzťahov. Navrhované opatrenia sú konzultované so všetkými účastníkmi projektu t.j. vlastníkmi, obcou, správcami štátneho majetku, organizáciami na ochranu prírody ...

Možnosti pozemkových úprav ako "predĺženej ruky ÚPD" sa prejavia pri naprojektovaní pozemkov pre spoločné a verejné zariadenia a opatrenia. V PPÚ môžeme do detailov naprojektovať pozemok pod jestvujúci alebo plánovaný biokoridor, alej alebo poľnú cestu a zároveň tento pozemok aj vlastnícky vyriešiť. Vďaka ustanovenia zákona z §12 sa vlastníkom takýchto pozemkov stáva obec, pričom výmera týchto pozemkov sa pokryje v prvom rade z pôvodných pozemkov vo vlastníctve štátu, obce, prípadne na ňu prispejú vlastníci všetkých pozemkov rovnakým percentom z výmery pozemkov v ich vlastníctve. Tieto pozemky vo vlastníctve obce sú zaťažené vecným bremenom - nemožno ich predať, resp. zmeniť spôsob ich využitia. Do obecného resp. štátneho vlastníctva sa tak môžu dostať aj pozemky, na ktorých sa nachádzajú pamiatkovo chránené objekty, významné krajinotvornéprvky, chránené časti prírody a iné. Vyriešením vlastníckych vzťahov k takýmto pozemkom sa otvára priestor na ďalšie investičné činnosti.

Dôležitým by malo byť uvedomenie si skutočnosti, že všetky činnosti vykonávané pri plánovaní a obnove krajiny by mali byť koordinované už v etape ich prípravy. Spoločné plánovanie týchto činností si vyžaduje komunikáciu a spoluprácu príslušných orgánov špecializovanej verejnej správy (MPRV SR, Obvodné pozemkové úrady), správcov štátneho majetku (Slovenský pozemkový fond, Lesy SR š.p., Slovenský vodohospodársky podnik š.p.,Národná diaľničná spoločnosť ...), samospráv, mimovládnych organizácií, občianskych združení a organizácii združujúcich subjekty z oblasti územného plánovania.

Podľa zákona č330/1991 o pozemkových úpravách:
Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav sa vypracúvajú v rozsahu, ktorý zodpovedá dôvodom začatia pozemkových úprav a potrebám ďalšieho konania o pozemkových úpravách. Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav obsahujú

a) prehodnotenie alebo určenie regulatívu priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, ktorý je v súlade so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie, najmenej v rozsahu podľa odseku 11 a z toho vyplývajúceho verejného záujmu podľa § 1.
b) návrhy spôsobu ďalšieho využívania územia a štruktúry krajiny v obvode projektu pozemkových úprav s cieľom, aby sa v nej vzájomne zlaďovali priestorové požiadavky hospodárskych a iných činností človeka s krajinnoekologickými podmienkami územia, 
c) vymedzenie chránenej časti krajiny, ak nevznikajú podľa osobitného predpisu.6f)
V rámci všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav sa vykonávajú prieskumy a rozbory
a) dopravných pomerov a technického vybavenia územia,
b) územných vplyvov rozvoja  nepoľnohospodárskych činností,
c) rozhraničenia lesnej pôdy a poľnohospodárskej pôdy, najvhodnejšieho spôsobu využitia poľnohospodárskej pôdy a lesnej pôdy, zachovania a zvyšovania jej úrodnosti a produkčných schopností a ochrany pred znehodnotením,
d) požiadaviek na tvorbu miestneho systému ekologickej stability, požiadaviek na ochranu prírody a jednotlivých prírodných zdrojov a pamiatkovej starostlivosti,
e) potreby úpravy vodného režimu,
f) zmien v štruktúre poľnohospodárskych podnikov a lesných podnikov,
g) súvislosti so susednými katastrálnymi územiami alebo obvodmi pozemkových úprav.

Návrh všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav predloží obvodný pozemkový úrad naprerokovanie združeniu účastníkov, obci a dotknutým orgánom štátnej správy a dotknutým správcom verejných zariadení.

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8