Jednoduché pozemkové úpravy - základné vlastnosti

Pridané používateľom Ing. Jozef Urban dňa Št, 12/02/2015 - 19:40

Jednoduché pozemkové úpravy  sú nástrojom umožňujúci investorom alebo užívateľom pozemkov usporiadať v záujmovom území vlastnícke vzťahy v prípade, keď to pre ich veľkú zložitosť, počet  a celkovú rozdrobenosť nie je možné vykonať inými bežnými prostriedkami (kúpne a zámenné zmluvy, geometrické plány...).

Obvodom PPÚ je spravidla záujmové územie v extraviláne, slúžiace najmä investičným zámerom konkrétneho investora v prípade investičnej výstavby, zmien v obhospodarovaní poľnohospodárskej a lesnej pôdy alebo vysporiadaní existujúcich inžinierskych stavieb. Prevažuje použitie legislatívnych nástrojov. Spravidla nenavrhujeme žiadne nové spoločné zariadenia opatrenia.

Výhody :

  • Žiadateľovi (investorovi)  scelíme  jeho nehnuteľný majetok v danej lokalite
  • Konanie môže byť pomerne rýchle (1,5 - 2 roky)
  • Jednoduché pozemkové úpravy financuje investor

Nevýhody:

  • Po PÚ nedostávame novú súvislú katastrálnu mapu
  • Malé zníženie rozdrobenosti a rozptýlenosti pozemkového vlastníctva v rámci celého katastrálneho územia
  • Účastníkom PÚ scelíme len pozemky v obvode PPÚ, ich zvyšné pozemky v danom katastrálnom území zostávajú nescelené
  • PÚ prakticky iba využívajú inštitút konania o pozemkových úpravách na určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam v určitom území


Register pôvodného stavu a Register nového stavu pri jednoduchých pozemkových úpravách

Opodstatnenosť vykonávania jednoduchých pozemkových úprav z dôvodov investičného zámeru v určitom obmedzenom území je daná kvalitou zámeru investora a jeho súladom s územnoplánovacou dokumentáciou. Vhodným príkladom na aplikáciu takýchto pozemkových úprav je výstavba priemyselných parkov alebo diaľnic.

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8