Komplexné pozemkové úpravy - základné informácie

Pridané používateľom Ing. Jozef Urban dňa Št, 12/02/2015 - 23:36

Obvodom PPÚ je spravidla celé územie extravilánu, z ktorého sú vyňaté zastavané časti. Legislatívne i technické nástroje sa použijú súčasne, a to v masívnej miere. Scelenie pozemkov sa vykonaná v maximálne možnej miere, rovnako i návrh spoločných zariadení a opatrení.
Komplexnosť takýchto pozemkových úprav sa prejavuje dvojako - v rozsahu spracovávaného územia i v rozsahu problémov, ktoré chceme v území vyriešiť, teda v rozsahu navrhovaných zariadení a opatrení.
Výhody :

  • Vlastníkovi scelíme jeho všetok nehnuteľný majetok v extraviláne
  • Nové funkčné usporiadanie pozemkového vlastníctva a vytvorenie územných rezerv
  • Opatrenia navrhujeme v celom území s dôrazom na vyriešenie čo najväčšieho okruhu problémov
  • Po PÚ dostávame kvalitatívne novú homogénnu katastrálnu mapu
  • Usporiadanie pozemkov pod stavbami vo vlastníctve štátu
  • Oddelenie vlastníctva známych a neznámych vlastníkov

Nevýhody:

  • Časová náročnosť (po zracionalizovaní 4-5 rokov)
  • Relatívna finančná náročnosť (vyššia celková cena, ale nižšia jednotková cena)


Register pôvodného stavu a Register nového stavu pri komplexných pozemkových úpravách. (žltou farbou sú označené pozemky zahrnuté do projektu pozemkových úprav, sivou pozemky vyňaté z PPÚ)

Po zvážení týchto skutočností a na základe doterajších skúseností ľahko dospejeme k záveru, že rad príčin, medzi ktoré patrí neaktuálnosť katastrálnych máp, nutnosť zabezpečiť prístup ku každému pozemku, ochrana krajiny pred povodňami atď., je dôvodom pre prednostné vykonávanie komplexných pozemkových úprav

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8