3 - Súpis a ocenenie pozemkov

Pridané používateľom Ing. Jozef Urban dňa Št, 05/02/2015 - 21:09

Aby sme mohli pozemky sceľovať, je nevyhnutné poznať ich doterajší stav. Register pôvodného stavu (RPS) je zoznam a zobrazenie všetkých pozemkov alebo ich častí v obvode projektu pozemkových úprav, s výmerami a druhmi pozemkov komisionálne prešetrených a v účelovom mapovaní polohopisu zameranýcha aktualizovaných. RPS sa skladá z písomnej a grafickej časti.

Písomná časť obsahuje údaje o pozemkoch prevzatých z ISKN,druhy pozemkov tak, ako sú vyšetrené a zamerané v teréne, údaje o vlastníckych vzťahoch k nim, údaje o účastníkoch PPÚ resp. vlastníkoch pozemkov a údaje o ocenení pozemkov a porastov.

Grafická časť zobrazuje vo vektorovom tvare pozemky ku ktorým sa viažu vlastnícke vzťahy, t.j. tie pozemky registra C-KN, na ktoré je založený list vlastníctva a pozemky registra E-KN, prípadne pozemky evidované v starších dokumentáciách.

Výsledkom spracovania písomnej časti RPS v programovej nadstavbe PPÚ sú zostavy obsahujúce údaje o parcelách, ich cenách, vlastníkoch a vlastníckych vzťahoch. Výsledkom grafickej časti sú vektorové súbory vo formáte VGI a mapové listy obsahujúce sútlač  stavu C KN, E KN, cenovej mapy, kódov BPEJ a lesných dielcov a areálov druhov pozemkov spolu s obvodom PPÚ.

Pre potreby registra pôvodného stavu je potrebné oceniť všetky pozemky, ktoré sú predmetom pozemkových úprav. Ocenenie sa vykonáva na podklade máp BPEJ a lesných máp zobrazujúcich lesné dielce. Areály jednotlivých BPEJ je potrebné preveriť min. podľa sklonu terénu, expozície a hranice lesa. V prípade nezrovnalostí Výskumný ústav pôdy a ochrany pôdy (VÚPOP) na požiadanie,  na základe zameraného polohopisu a výškopisu resp. digitálneho modelu terénu, vykoná korekciu máp BPEJ.

Cieľom tvorby mapy hodnoty  pre potreby projektu pozemkových úprav, je zabezpečiť podklad pre ocenenie pozemkov alebo ich častí v obvode PPÚ. Východiskom pri jej tvorbe je Metodický návod na vykonávanie geodetických a niektorých súvisiacich činností pre projekt pozemkových úprav a Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva  SR č.38/2005 o určení hodnoty pozemkov aporastov na nich na účely pozemkových úprav.

Mapa hodnoty je jedným z dôležitých a určujúcich podkladov pre spracovanie rozdeľovacieho plánu, t.j. scelenie pozemkov. Je žiadúce, aby účastníci pozemkových úprav pristupovali k jej tvorbe aktívne, zoznámili sa s jednotlivými areálmi hodnoty a pripomienkovali ich na základe znalosti miestnych podmienok. Na základe týchto pripomienok je taktiež možné požiadať VÚPOP  o menšie úpravy areálov BPEJ.

Za účelom ocenenia lesných pozemkov a porastov je znalcom v odbore lesné hospodárstvo vypracovaný Znalecký posudok vo veci stanovenie hodnoty lesných nehnuteľností – lesných pozemkov a porastov, v ktorom sú určené jednotkové ceny lesných pozemkov a porastov, a to aj tých, ktoré boli prehlásené za lesné pozemky pri komisionálnom šetrení počas spracovania projektu pozemkových úprav.

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8