2 - Mapovanie územia

Pridané používateľom Ing. Jozef Urban dňa Št, 05/02/2015 - 20:12

Nevyhnutnou súčasťou pozemkových úprav je nové mapovanie územia z dôvodu príliš veľkej neaktuálnosti katastrálnych máp zobrazujúcich a oddeľujúcich jednotlivé druhy pozemkov, ku ktorým sa viažu odlišné užívacie a ochranné práva a povinnosti. Nové mapovanie v obvode pozemkových úprav má v spojení s ďalšími činnosťami vykonávanými v rámci pozemkových úprav oveľa väčší význam i dosah, než klasické zameranie polohopisu alebo vytvorenie mapy existujúceho stavu.

Komisionálne šetrenie nesúladov druhov pozemkov medzi skutočným a evidovaným stavom

Dôležitým úkonom v rámci mapovania územia je komisionálne šetrenie nesúladov druhov pozemkov so skutočným stavom. V ňom komisia zložená z účastníkov PÚ a zástupcov štátnych orgánov a správcov štátneho majetku posúdi a odsúhlasí areály druhov pozemkov podľa skutočného stavu v teréne. Časté sú najmä zmeny v obvode lesných pozemkov v dôsledku náletov alebo premena trvalých trávnych porastov na lesné pozemky, prípadne pozemky porastené nelesnou drevinovou vegetáciou.

Táto významná zmena je možná vďaka komplexnosti celého projektu - zmeny druhov pozemkov sa posudzujú súborne - nie každá malá zmena osobitne, ako je tomu pri bežnom postupe.

Zmapovanie územia nie je len technickým úkonom, ale má aj svoj praktický a právny výstup, keďže od jednotlivých druhov pozemkov sa odvodzuje rôzny režim užívania a povinnosti vyplývajúce z príslušných zákonov.

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8