Koncepcia usporiadania pozemkového vlastníctva SR

Pridané používateľom Ing. Jozef Urban dňa Št, 26/02/2015 - 11:07

Transformácia spoločnosti po r. 1990 priniesla zmenu ekonomiky z centrálne plánovanej na trhovú a s tým súvisiacu potrebu návratu k súkromnému vlastníctvu, ktoré bolo násilne potlačené a umŕtvené kolektivistickou formou hospodárenia počas éry socializmu. Vari najväčšie problémy a výzvy priniesli tieto zmeny v oblasti poľnohospodárstva a pozemkového vlastníctva.
Činnosť štátnych orgánov v oblasti pozemkových úprav v SR nadväzuje na Koncepciu usporiadania pozemkového vlastníctva v Slovenskej republike, ktorú schválila vláda SR uznesením č. 869 z 23.XI.1993 a uznesením č. 572 zo 14.VII.1994 aj organizačné zabezpečenie projektu usporiadania pozemkového vlastníctva a Aktualizáciu koncepcie usporiadania pozemkového vlastníctva v Slovenskej republike schválenú uznesením  vlády Sr č. č. 882 z 9. decembra 2009.

V praxi si transformácia pozemkového vlastníctva vyžiadala :

  •   reštitúciu pozemkového vlastníctva (vrátenie skonfiškovanej pôdy pôvodným vlastníkom),
  •   obnovu a aktualizáciu evidencie pozemkového vlastníctva (Registre obnovenej evidencie pozemkov),
  •   umožnenie užívania pozemkového vlastníctva (dočasné "náhradné" užívanie podľa §15 zákona č.330/1991 o pozemkových úpravách)
  •   rekonštrukciu pozemkového vlastníctva (formou pozemkových úprav)

Praktický výkon pozemkových úprav bol inšpirovaný postupmi z krajín EÚ, alebo Českej republiky, avšak nazbierané skúsenosti a špecifické podmienky SR, najmä v oblasti evidencie vlastníckych práv, si vynútili postupné zmeny v legislatíve, dopracovanie metodických štandardov a dodacích podmienok, t.j. celkovú racionalizáciu projektov pozemkových úprav.

V horizonte jedného až dvoch rokov budú na celom území SR dokončené Registre obnovenej evidencie pozemkov, čím bude dokončená obnova evidencie pôvodných pozemkov a právnych vzťahov k nim. V praxi to znamená, že každý pozemok, každý meter štvorcový akejkoľvek plochy bude mať svojho vlastníka, resp. skupinu spoluvlastníkov, evidovaných na liste vlastníctva. Problémom, ktorý zostane, je kvalita evidencie tohto pozemkového vlastníctva -  jeho extrémna rozdrobenosť (veľký počet parciel a spoluvlastníckych podielov), veľký počet neznámych vlastníkov, neaktuálne údaje o vlastníkoch a nízka technická kvalita mapového operátu.
Usporiadanie pozemkového vlastníctva prostredníctvom pozemkových úprav  je úkonom završujúcim celý proces a je zároveň jediným zmysluplným nástrojom ako to urobiť.

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8