PPÚ Nýrovce

Pridané používateľom Ing. Jozef Urban dňa Št, 26/02/2015 - 14:24

Obec Nýrovce leží na okraji Podunajskej pahorkatiny, terénny reliéf v jej okolí je rovinatý, s malými prevýšeniami a sklonom.Väčšina plochy katastrálneho územia je poľnohospodársky využívaná, menšia časť nachádzajúca sa pozdĺž vodného toku Nýrica je zalesnená. Pôvodne bolo dnešné katastrálne územie Nýrovce (Nyírágó) tvorené dvoma katastrálnymi územiami: Nýrovce (Nyír) a Ágov (Ágó). Z obvodu PÚ je vyňatý intravilán obce Nýrovce a usadlosť Malá Pustatina (Kiss Puszta).  Obec je v zmysle územného a správneho usporiadania SR administratívne začlenená do okresu Levice v Nitrianskom kraji.
Celková výmera katastrálneho územia (k.ú.) je  1349 ha,  plocha územia riešeného v PPÚ má výmeru 1280,7 ha.
Trvanie projektu: od r. 2005 do r.2013  (zápis do katastra nehnuteľností)
Správny orgán: ObPÚ Levice, vedúci projektu: Ing. Cúcor, Ing. Kerny
Spracovateľ projektu: Geometra Levice s.r.o., zodpovedný projektant: Ing. Urban

Cieľom projektu bolo zníženie počtu vlastníckych vzťahov, sprístupnenie pozemkov z verejných komunikácii a návrh spoločných zariadení a opatrení zvyšujúcich ekologickú stabilitu územia.
O splnení týchto cieľov sa môžeme presvedčiť porovnaním štatistických údajov o vlastníctve k pozemkom pred a po pozemkových úpravách.


Z hľadiska pomoci miestnym poľnohospodárom je dôležité vytvorenie vhodných užívateľských celkov (farebne odlíšené), ktoré sa v maximálnej miere zhodujú s vlastníckymi hranicami.


Samostatne hospodáriaci roľníci si týmto scelili svoje vlastníctvo (resp. vlastníctvo rodinných príslušníkov), čím sa dlhodobo zastabilizovalo a stabilnejším je aj ich podnikanie v poľnohospodárstve.

Významným benefitom je zameranie skutočného stavu hraníc jednotlivých druhov pozemkov v teréne - čo sa pri projektovaní nových pozemkov prejaví tak, že časť poľnohospodárskych pozemkov už nezasahuje do ostatných plôch, mokradí a pod.

Vyriešenie vlastníctva k pozemkom, na ktorých sú postavené inžinierske stavby v správe štátu 
Množstvo verejných stavieb, postavených do r. 1989 (cestné komunikácie, ochranné hrádze, úpravy vodných tokov atď.) bolo postavených na súkromných pozemkoch, pričom nikdy nedošlo k ich vysporiadaniu.

Śtátna cesta z obce Nýrovce do obce Farná bola postavená na nevysporiadanom pozemku. Ak by aj správca komunikácie (VÚC - Nitriansky samosprávny kraj) prikročil k vysporiadaniu tohto pozemku, po spracovaní geometrického plánu a naštartovaní výkupov, by celý proces narazil na existenciu neznámych vlastníkov, ktorá by usporiadanie vlastníckych vzťahov pod cestou de facto znemožnila. V PPÚ bola na tento pozemok presunutá pôda vo vlastníctve štátu (so súhlasom vlastníkov pôvodných pozemkov) a novým vlastníkom sa stal priamo Nitriansky samosprávny kraj.

Usporiadanie pozemkov pod poľnohospodárskym dvorom 
Pôvodné usporiadanie pozemkov, najmä vzhľadom na malé spoluvlastnícke podiely, takmer znemožňovalo ich výkup pod bývalým družstevným dvorom. Počas prejednávania rozdeľovacieho plánu uprednostnili vlastníci pôvodných pozemkov ich scelenie s ostanými pozemkami, čím bolo umožnené usporiadanie zastavaných plôch v prospech ich majoritného vlastníka a užívateľa.

Zjednodušenie vlastníckych a užívacích vzťahov v lokalite s bývalými záhumienkami a záhradami v susedstve intravilánu

v r. 2005, keď práce na projekte začínali, bola veľká časť týchto pozemkov užívaná podľa pôvodného stavu, hoci vlastníctvo k pôvodným pozemkom bolo i tak značne komplikované. V r.2012, keď sa s vlastníkmi prejednával rozdeľovací plán už bolo užívanie značne zmenené (menší počet užívateľov), čomu sa prispôsobil aj návrh nového stavu.

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8