1. Dôvody PÚ - Prípravné konanie

  2. Mapovanie územia

  3. Súpis a ocenenie pozemkov

  4. Krajinné plánovanie

  5. Spoločné zariadenia a opatrenia

  6. Nové usporiadanie pozemkového vlastníctva

  7. Vytýčenie nových pozemkov v teréne

  8. Nová katastrálna mapa

Články a názory / Aktuality / Infoblok

Napísal Ing. Jozef Urban - 12/02/2015 - 23:36

Obvodom PPÚ je spravidla celé územie extravilánu, z ktorého sú vyňaté zastavané časti.

Napísal Ing. Jozef Urban - 12/02/2015 - 19:40

Obvodom PPÚ je spravidla záujmové územie v extraviláne, slúžiace najmä investičným zámerom konkrétneho investora v prípade investičnej výstavby, zmien v obhospodarovaní poľnohospodárskej a lesnej pôdy alebo vysporiadaní existujúcich inžinierskych stavieb.

Napísal Ing. Jozef Urban - 05/02/2015 - 23:12

V obvode projektu pozemkových úprav sa vykoná zápis projektu do katastra nehnuteľností formou obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním.

Napísal Ing. Jozef Urban - 05/02/2015 - 23:08

Neodeliteľnou súčasťou projektu pozemkových úprav je aj vytýčenie hraníc nových pozemkov s presnosťou, s ktorou sa vykonávajú geodetické merania pre kataster nehnuteľností, teda 8cm. Odpadá neistota, resp.

Napísal Ing. Jozef Urban - 05/02/2015 - 22:54

Umiestnenie nových pozemkov podlieha pravidlám, ktoré stanovuje jednak zákon a jednak si môžu nad rámec zákonných kritérií účastníci pozemkových úprav dohodnúť v Zásadách umiestnenia nových pozemkov ďalšie kritériá, ktoré zohľadňujú miestne pomery

Napísal Ing. Jozef Urban - 05/02/2015 - 21:48

Scelenie a nové usporiadanie pozemkového vlastníctva je príležitosťou usporiadať aj vlastníctvo k pozemkom, ktoré slúžia akoverejné zariadenia (komunikácie - štátne cesty, diaľnice a železnice, vodné toky a plochy a vodohospodárske zariadenia, zar

Napísal Ing. Jozef Urban - 05/02/2015 - 21:42

Územné a krajinnoekologické plánovanie sa v projekte pozemkových úprav realizuje prostredníctvom všeobecných zásad funkčného usporiadania územia, ktorých súčasťou je aj miestny územný systém ekologickej stability územia na účely pozemkovýchúprav.

Napísal Ing. Jozef Urban - 05/02/2015 - 21:09

Aby sme mohli pozemky sceľovať, je nevyhnutné poznať ich doterajší stav.

Stránky

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8