1. Dôvody PÚ - Prípravné konanie

  2. Mapovanie územia

  3. Súpis a ocenenie pozemkov

  4. Krajinné plánovanie

  5. Spoločné zariadenia a opatrenia

  6. Nové usporiadanie pozemkového vlastníctva

  7. Vytýčenie nových pozemkov v teréne

  8. Nová katastrálna mapa

Články a názory / Aktuality / Infoblok

Napísal Ing. Jozef Urban - 05/02/2015 - 22:54

Umiestnenie nových pozemkov podlieha pravidlám, ktoré stanovuje jednak zákon a jednak si môžu nad rámec zákonných kritérií účastníci pozemkových úprav dohodnúť v Zásadách umiestnenia nových pozemkov ďalšie kritériá, ktoré zohľadňujú miestne pomery

Napísal Ing. Jozef Urban - 05/02/2015 - 21:48

Scelenie a nové usporiadanie pozemkového vlastníctva je príležitosťou usporiadať aj vlastníctvo k pozemkom, ktoré slúžia akoverejné zariadenia (komunikácie - štátne cesty, diaľnice a železnice, vodné toky a plochy a vodohospodárske zariadenia, zar

Napísal Ing. Jozef Urban - 05/02/2015 - 21:42

Územné a krajinnoekologické plánovanie sa v projekte pozemkových úprav realizuje prostredníctvom všeobecných zásad funkčného usporiadania územia, ktorých súčasťou je aj miestny územný systém ekologickej stability územia na účely pozemkovýchúprav.

Napísal Ing. Jozef Urban - 05/02/2015 - 21:09

Aby sme mohli pozemky sceľovať, je nevyhnutné poznať ich doterajší stav.

Napísal Ing. Jozef Urban - 05/02/2015 - 20:12

Nevyhnutnou súčasťou pozemkových úprav je nové mapovanie územia z dôvodu príliš veľkej neaktuálnosti katastrálnych máp zobrazujúcich a oddeľujúcich jednotlivé druhy pozemkov, ku ktorým sa viažu odlišné užívacie a ochranné práva a povinnosti.

Napísal Ing. Jozef Urban - 05/02/2015 - 19:50

Dôvody, pre ktoré je možné vykonávať pozemkové úpravy definuje exaktne Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde...

Napísal Ing. Jozef Urban - 23/03/2014 - 19:30

Pri sledovaní správ o problémoch s nelegálnymi stavbami postavenými bez povolenia na cudzích pozemkoch (áno, hovoríme napr.

Napísal Ing. Jozef Urban - 23/03/2014 - 19:25

Vzťah poľnohospodárskych subjektov k pôde, na ktorej hospodária, má existenčný charakter, avšak nie v zmysle nutnosti túto pôdu vlastniť. U nás stačí, aby mali túto pôdu v prenájme, resp. nutnosťou nie je dokonca ani nájomná zmluva.

Stránky

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8