1. Dôvody PÚ - Prípravné konanie

  2. Mapovanie územia

  3. Súpis a ocenenie pozemkov

  4. Krajinné plánovanie

  5. Spoločné zariadenia a opatrenia

  6. Nové usporiadanie pozemkového vlastníctva

  7. Vytýčenie nových pozemkov v teréne

  8. Nová katastrálna mapa

Články a názory / Aktuality / Infoblok

Napísal Ing. Jozef Urban - 28/02/2015 - 10:02

Úplné znenie zákona č. 330/1991 o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde...

Napísal Ing. Jozef Urban - 27/02/2015 - 09:04

Najčastejšie kladené otázky a odpovede týkajúce sa pozemkových úprav.

Napísal Ing. Jozef Urban - 27/02/2015 - 08:49

Zhodnotenie výsledkov projektov pozemkových úprav do r.2012 na území SR.

Napísal Ing. Jozef Urban - 26/02/2015 - 14:24

Príklad komplexných pozemkových úprav v rovinatej poľnohospodárskej krajine. Celková výmera katastrálneho územia (k.ú.) je 1349 ha, plocha územia riešeného v PPÚ má výmeru 1280,7 ha.

Napísal Ing. Jozef Urban - 26/02/2015 - 11:07

Činnosť štátnych orgánov v oblasti pozemkových úprav v SR nadväzuje na Koncepciu usporiadania pozemkového vlastníctva v Slovenskej republike

Napísal Ing. Jozef Urban - 13/02/2015 - 00:05

Pozemkové úpravy nastupujú na scénu vždy vtedy, keď sa evidencia pozemkového vlastníctva i jeho užívací stav dostanú vplyvom zlých zákonov do stavu zložitosti a neprehľadnosti, ktorá vylučuje jeho zmysluplné užívanie resp. výkon vlastníckych práv.

Napísal Ing. Jozef Urban - 12/02/2015 - 23:36

Obvodom PPÚ je spravidla celé územie extravilánu, z ktorého sú vyňaté zastavané časti.

Napísal Ing. Jozef Urban - 12/02/2015 - 19:40

Obvodom PPÚ je spravidla záujmové územie v extraviláne, slúžiace najmä investičným zámerom konkrétneho investora v prípade investičnej výstavby, zmien v obhospodarovaní poľnohospodárskej a lesnej pôdy alebo vysporiadaní existujúcich inžinierskych stavieb.

Stránky

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8